ticker

Năng lực của GDT

Xác định nguồn nhân lực là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp vì thế Gỗ Đức Thành luôn đề cao vai trò của từng CB-CNV. Phát huy phong trào sáng tạo, cải tiến quy trình sản xuất, quy trình làm việc trong toàn công ty, Gỗ Đức Thành đã thực hiện thông qua các nhóm Score và có chế độ thưởng đãi ngộ kịp thời nhằm kích thích sự đóng góp của tập thể CB-CNV.

Cho đến nay, GDT tự hào có được một đội ngũ lao động trung thành luôn đoàn kết cùng nhau làm việc vì lợi ích chung. Trong những năm qua, số lượng lao động luôn duy trì ổn định quanh mức 1.000 CB-CNV và hàng năm, công ty đã sản xuất và cho ra thị trường 10.000m3 gỗ thành phẩm.