ticker

Mã cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán

Cổ phiếu GDT niêm yết trên sàn chứng khoán Hose Tp.HCM ngày 17/11/2009. Việc niêm yết cổ phiếu đã khẳng định GDT luôn minh bạch, rõ ràng trong các hoạt động kinh doanh. Trong thời gian qua, GDT luôn hoạt động tốt với mong muốn chia sẻ tối đa lợi ích của Doanh nghiệp với toàn thể cổ đông, cộng đồng và xã hội. Trong suốt thời gian qua, mức chia cổ tức của GDT luôn tăng qua các năm, được chia vừa bằng tiền mặt vừa bằng cổ phiếu, với tỷ lệ trung bình khoảng 50%/năm.